:: PROPECIA ::


složení léku

PROPECIA obsahuje: finasteridum 1 mg

« topléková forma

Popis přípravku: žlutohnědé osmihranné potahované oboustranně vypouklé tablety, na jedné straně vyraženo MSD 71, na druhé straně vyraženo po obvodu tablety PROPECIA 1.

« topklinické údaje

1) indikace

Přípravek PROPECIA je indikován k léčbě mužů s androgenní alopecií mírného až středního stupně, ke zlepšení růstu vlasů a prevenci dalšího vypadávání vlasů.

2) dávkování a způsob podání

Doporučená dávka je 1 tableta s obsahem 1 mg finasteridu denně. Přípravek PROPECIA lze užívat s jídlem i mezi jídly. Obvykle je třeba přípravek užívat každý den nejméně po dobu 3 měsíců, než lze pozorovat zlepšení růstu vlasů nebo zabránění dalším ztrátám vlasů. Aby byl zajištěn maximální účinek, nesmí se léčba přerušovat. Při renální insuficienci není třeba dávkování upravovat.

3) kontraindikace

Přípravek PROPECIA je kontraindikován u žen, které jsou nebo mohou být těhotné (viz oddíl Těhotenství a laktace) a u pacientů s hypersenzitivitou na účinnou látku nebo pomocné látky, obsažené v přípravku. Přípravek PROPECIA není indikován pro ženy a děti.

4) upozornění

V klinických studiích s přípravkem PROPECIA u mužů ve věku 18 - 41 let byla průměrná hodnota sérového antigenu specifického pro prostatu (PSA) po 12 měsících léčby snížena z 0,7 ng/ml na 0,5 ng/ml. Je třeba upozornit na fakt, že u starších mužů s benigní hyperplazií prostaty (BPH) a ztrátou vlasů mužského typu poklesly hladiny PSA na přibližně 50 %.

5) interakce

Nebyly zjištěny žádné klinicky významné lékové interakce. Finasterid, jak se zdá, neovlivňuje metabolizmus spojený s cytochromem P450. Byly testovány interakce finasteridu s fenazonem, digoxinem, glyburidem, propranololem, teofylinem a warfarinem. Žádná významná interakce s těmito látkami nebyla zjištěna. Studie speciálně zaměřené na interakce přípravku provedeny nebyly. V klinických studiích byl však finasterid (v dávkách 1 mg nebo vyšších) podáván současně s ACE inhibitory, acetaminofenem, alfa-blokátory, benzodiazepiny, beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů, nitráty, diuretiky, antagonisty H2 receptorů, inhibitory reduktázy 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzymu A (HMG-CoA), inhibitory prostaglandin syntetázy a chinolony. Také v těchto studiích nebyly zjištěny klinicky významné interakce.

6) těhotenství a laktace

Přípravek PROPECIA je kontraindikován u žen těhotných, nebo které by mohly být těhotné. Látky typu inhibitorů II 5-alfa-reduktázy (včetně finasteridu), které jsou schopné v tkáních inhibovat konverzi testosteronu na dihydrotestosteron (DHT), a které jsou podány těhotným ženám, mohou vyvolat u fétů mužského pohlaví abnormality na zevních genitáliích. Ženy se nesmějí dotýkat rozlomených nebo rozdrcených tablet přípravku PROPECIA, pokud jsou těhotné nebo mohou být potenciálně těhotné, protože je zde riziko absorpce finasteridu, a následné riziko pro plod. Tablety PROPECIA jsou potaženy ochrannou vrstvou a za normálních okolností jejich povrchová úprava zabrání styku lidské kůže s účinnou látkou za předpokladu, že tablety nejsou rozdrceny nebo rozlomeny. Přípravek PROPECIA není indikován u žen. Není známo, zda finasterid prochází do mateřského mléka.

7) Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Ovlivnění pozornosti nebylo pozorováno.

« topnežádoucí účinky

Přípravek PROPECIA je dobře snášen. Nežádoucí účinky, které jsou obvykle mírné, většinou nevyžadují přerušení léčby. Finasterid byl v indikaci plešatosti mužského typu posuzován z hlediska bezpečnosti v klinických studiích na více než 3 200 mužích. Ve 12 měsíční dvojitě slepé multicentrické studii, kontrolované placebem, byl celkový profil bezpečnosti podobný jako u placeba. K přerušení léčby pro nežádoucí účinky došlo u 1,7 % z 945 mužů, léčených přípravkem PROPECIA, a u 2,1 % z 934 mužů, léčených placebem. V těchto studiích byly u mužů, léčených přípravkem PROPECIA, hlášeny tyto nežádoucí účinky s frekvencí více nebo rovno 1 %: pokles libida (u 1,8 % mužů, léčených přípravkem PROPECIA oproti 1,3 % ve skupině s placebem) a poruchy erekce (1,3 % oproti 0,7 %). Snížení objemu ejakulátu se vyskytlo u 0,8 % mužů, léčených přípravkem PROPECIA, a u 0,4 % mužů, léčených placebem. K vymizení těchto nežádoucích účinků došlo u mužů, kteří přerušili léčbu a u mnoha z těch, kteří v terapii pokračovali. Vliv přípravku PROPECIA na objem ejakulátu byl také sledován v další studii a nebyl zjištěn rozdíl proti placebu. Finasterid je také užíván k léčbě starších mužů s benigní hyperplazií prostaty v dávkách 5x vyšších než je doporučováno pro léčbu ztráty vlasů. Při léčbě benigní hyperplazie prostaty dávkami 5 mg byly zjištěny další nežádoucí účinky: poruchy ejakulace, zvětšení a zvýšená citlivost prsů, reakce z přecitlivělosti, včetně otoků rtů a vyrážek (rash). V klinických studiích s přípravkem PROPECIA nebyla incidence těchto příhod odlišná od placeba.

« toppředávkování

Jednotlivé dávky finasteridu do 400 mg a opakované dávky finasteridu do 80 mg/den po dobu 3 měsíců nevyvolaly v klinických studiích žádné nežádoucí účinky. Pro předávkování přípravkem PROPECIA není doporučena žádná specifická terapie.

« topfarmakologické vlastnosti

1) farmakodynamika

Finasterid je kompetitivní a specifický inhibitor 5-alfa-reduktázy II. typu. Finasterid nemá afinitu k androgenním receptorům a nemá androgenní, antiandrogenní, estrogenní, antiestrogenní účinky, ani účinky progestační. Inhibicí 5-alfa-reduktázy II. typu blokuje konverzi testosteronu na dihydrotestosteron, což má za následek významné snížení sérové a tkáňové koncentrace dihydrotestosteronu. Hladiny cirkulujícího testosteronu byly zvýšeny, ve srovnání s použitím placeba, přibližně o 10-15 %, zůstávaly však ve fyziologickém rozmezí. Finasterid způsobuje rychlé snížení sérové koncentrace dihydrotestosteronu v průběhu 24 hodin. Vlasové folikuly obsahují 5-alfa-reduktázu II. typu. U mužů, trpících mužským typem vypadávání vlasů, obsahuje plešatá část hlavy zmenšené vlasové folikuly a zvýšené množství dihydrotestosteronu. Podání finasteridu snižuje u těchto mužů koncentraci dihydrotestosteronu v séru a v kůži na hlavě. Muži, kteří mají geneticky podmíněný nedostatek 5-alfa-reduktázy II. typu, plešatostí mužského typu netrpí. Tyto údaje a výsledky klinických studií potvrzují, že finasterid inhibuje proces zmenšování vlasových folikulů, který vede k reverzibilní plešatosti. Účinnost přípravku PROPECIA byla demonstrována ve třech 12-měsíčních dvojitě slepých studiích u 1 879 mužů ve věku 18 - 41 let s mírnou až střední (ne zcela kompletní) plešatostí. Do dvou studií byli zařazeni muži s vypadáváním vlasů převážně v oblasti temene (n=1 553), do třetí byli zařazeni muži s vypadáváním vlasů převážně v oblasti nad čelem a na vrcholu hlavy (n=326). Změna v počtu vlasů byla měřena na přesně definované ploše 5,1 cm2. Ve dvou studiích bylo u mužů s vypadáváním vlasů na temeni, léčených přípravkem PROPECIA, zjištěno významné zvýšení počtu vlasů po 6 a 12 měsících, zatímco u mužů, kteří používali placebo, bylo prokázáno významné vypadávání vlasů. Po 12 měsících byl na reprezentativní ploše 5,1 cm2 rozdíl mezi skupinami 107 vlasů v neprospěch placeba (p < 0,001, PROPECIA [n=679] vs placebo [n=672]) (průměrný počet při výchozím vyšetření 876 vlasů). Po 12 měsících pouze u 14 % mužů, léčených přípravkem PROPECIA, došlo k dalšímu vypadávání vlasů ve srovnání s 58 % mužů, léčených placebem. Metoda počítání vlasů ukazuje, že PROPECIA zabránila progresi vypadávání vlasů v daném časovém období. Klinický účinek přípravku byl hodnocen jednak samotným pacientem, jednak ošetřujícím lékařem, a také hodnocením skupinou expertů - dermatologů. Hodnocení, které pacienti prováděli zápisem do kontrolovaného dotazníku, prokázalo významné zvýšení růstu vlasů, snížení vypadávání a zlepšení vzhledu vlasů u skupiny, léčené přípravkem PROPECIA. Po 12 měsících od zahájení léčby hodnotili lékaři zlepšení růstu vlasů u 65 % pacientů, léčených přípravkem PROPECIA, a u 37 % ve skupině, léčené placebem. Skupina expertů z oboru dermatologie hodnotila standardizované fotografie hlavy. Po 12 měsících byl zvýšený růst vlasů prokázán u 48 % mužů, léčených přípravkem PROPECIA, ve srovnání se 7 % mužů, léčených placebem. Třetí 12-měsíční studie prokázala zvýšení počtu vlasů u mužů s plešatostí ve střední frontální oblasti a významné zlepšení, hodnocené samotnými pacienty, ošetřujícími lékaři i skupinou expertů na základě fotografií. V každé z těchto studií bylo klinické zlepšení pozorováno nejdříve za 3 měsíce a účinnost léčby se dále zlepšovala. Celkově lze říci, že tyto studie prokázaly, že léčba přípravkem PROPECIA zvyšuje růst vlasů a zabraňuje jejich dalšímu vypadávání u mužů s androgenní alopecií.


2) farmakokinetika

- absorpce

Biologická dostupnost finasteridu po perorálním podání je přibližně 80 %. Biologická dostupnost není ovlivněna jídlem. Maximální koncentrace finasteridu v plazmě je dosaženo asi za 2 hodiny po podání a absorpce je kompletní za 6 - 8 hodin.

- distribuce

Látka se váže na bílkoviny asi z 93 %. Distribuční objem finasteridu je přibližně 76 litrů. Za ustáleného stavu po dávkování 1 mg/den dosahuje finasterid průměrné plazmatické koncentrace 9,2 ng/ml za 1 - 2 hodiny po podání; AUC (0 - 24 hod) byla 53 ng*hod/ml. Finasterid byl zjištěn v mozkomíšním moku, ale látka se pravděpodobně v mozkomíšním moku přednostně nekoncentruje. Velmi malé množství finasteridu bylo také detekováno ve spermatu.

- biotransformace

Finasterid se primárně metabolizuje pomocí cytochromu P450 - subtypu 3A4. U člověka byly po perorálním podání 14C-finasteridu zjištěny dva metabolity, které se na celkovém inhibičním účinku finasteridu na 5-alfa-reduktázu podílejí pouze malou měrou.

- eliminace

Po perorálním podání 14C-finasteridu člověku se vyloučilo 39 % z původně podané dávky močí ve formě metabolitů a 57 % celkového množství se vyloučilo stolicí. Plazmatická clearance je přibližně 165 ml/min. Eliminace finasteridu se poněkud snižuje s přibývajícím věkem. Biologický poločas eliminace je u mužů ve věku 18 - 60 let přibližně 5 - 6 hodin, a u mužů starších než 70 let 8 hodin. Toto zjištění nemá klinický význam, a proto není snížení dávkování ve vyšším věku opodstatněné. U nedialyzovaných pacientů s poškozením ledvin není nutná úprava dávkování.

- preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Výsledky studií na laboratorních zvířatech ukázaly souvislost farmakologického účinku perorálně podaného finasteridu s inhibicí 5-alfa-reduktázy. Intravenózní podání finasteridu březím samicím opic kmene rhesus v dávkách 800 ng/den nemělo po dobu celé fáze fetálního a embryonálního vývoje žádný vliv na féty mužského pohlaví. Uvedená dávka finasteridu alespoň 750krát převyšuje dávky, jaké předpokládáme při expozici žen touto látkou ze semene mužů, užívajících dávku 1 mg/den. Aby se prokázala relevance experimentálního modelu na opicích pro vývoj lidských fétů, byla březím opičím samicím podána velmi vysoká dávka finasteridu (2 mg/kg/den - dávka 100x převyšující doporučovanou dávku pro humánní užití - 1 mg/den, a přibližně 12 x 106x převyšující expozici z ejakulátu mužů, užívajících dávku 1 mg/den. Tato dávka vyvolala u fétů opic mužského pohlaví abnormality zevního genitálu. Žádné další abnormality u samčích fétů pozorovány nebyly, a u samičích fétů nebyly pozorovány vůbec žádné změny ani po nejvyšších dávkách.

« top


seznam všech pomocných látek v Propecii

Lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, carboxymethylamylum natricum, docusatum natricum, magnesii stearas, hydroxypropylmethylcellulosum 2910/6, hydroxypropylcellulosum, titanii dioxidum, talcum, ferri oxidum flavum, ferri oxidum rubrum.

« topzvláštní upozornění !

Ženy, které jsou nebo mohou být těhotné se nesmějí dotýkat rozdrcených ani rozlomených tablet přípravku PROPECIA. (viz Těhotenství a laktace).

« top


« zpět